Site icon เพื่อนแท้ร้านอาหาร

“ข้อบังคับการทำงาน” เรื่องสำคัญที่นายจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ ระวังมีความผิด!

ข้าวผัดปูเมืองทอง

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ปัญหาเรื่องแรงงานเป็นหนึ่งในปัญหา Top5 ที่มีเพื่อน ๆ ผู้ประกอบการร้านอาหารสอบถามเข้ามาต่อเนื่อง และพบว่า เพื่อน ๆ ผู้ประกอบการร้านอาหารSME ส่วนใหญ่ ยังอ่อนด้านกฎหมายแรงงานส่งผลให้เกิดการกระทำบางอย่างที่ผิดกฎหมายแรงงานและสุ่มเสี่ยงต่อการต้องรับโทษ ต้องชดเชย หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง หรือ หากมีการสุ่มตรวจจากแรงงานในเขตพื้นที่ ซึ่งต้องบอกเลยว่า หากมีกรณีพิพาทเรื่องแรงงานโอกาสที่นายจ้างSMEส่วนใหญ่จะตกเป็นฝ่ายผิดมีสูงเพราะยังขาดความรู้ด้านกฎหมายแรงงานนั่นเอง ซึ่งหนึ่งในกฎระเบียบสำคัญที่กฎหมายแรงงานกำหนดให้นายจ้างต้องทำ แต่เชื่อว่า มีเพื่อน ๆ ผู้ประกอบการSME จำนวนไม่น้อยไม่ได้ทำก็คือ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานคืออะไร ต้องทำเมื่อไหร่

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเป็นภาษาไทย โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายในการให้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานทำขึ้นก็เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน

ส่วนในทางปฎิบัติจริง ๆ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ก็เสมือนข้อตกลง หรือ ข้อผูกมัดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในทุก ๆ ประเด็นการทำงาน สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ของนายจ้างและลูกจ้างจะปฏิบัติต่อกันตามกรอบกฎหมาย นั่นเอง

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานต้องมีอะไรบ้าง

สำหรับหัวข้อที่กฎหมายบังคับไว้ว่าต้องมีอยู่ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจะมีอยู่ 8 หัวข้อหลัก ๆ ใครจะทำมากกว่า 8 หัวข้อนี้ก็ได้ แต่จะทำน้อยกว่าไม่ได้

1) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก

2) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

3) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด

4) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

5) วันลาและหลักเกณฑ์การลา

6) วินัยและโทษทางวินัย

7) การร้องทุกข์

8) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

โดยจะต้องมีรายละเอียดให้ครบทั้ง 8 หัวข้อ และเพื่อน ๆ ในฐานะนายจ้างจะต้องประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายใน15วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างรวมกันสิบคนขึ้นไป และต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส่วนตัวนายจ้างก็ต้องจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลาด้วย รวมถึงต้องเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนี้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก และหากมีการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กฎหมายกำหนดให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายใน7 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ข้อความระวังในการเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

สำหรับข้อที่นายจ้างควรระวังในการเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผู้เชียวชาญด้านกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างอาจารย์เต้ย (พรีพฒัน์ กองทอง) ได้ให้คำแนะนำว่า เขียนให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และให้ระวังหากจะเขียนอะไรที่เกิดกว่ากฎหมายกำหนด เช่น การจ่ายโบนัส เพราะหากเขียนอะไรลงไปในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแล้ว จะมีผลผูกมัดนายจ้างด้วย ยกตัวอย่าง เขียนไว้ว่า จะมีการให้โบนัสอย่างน้อย 1 เดือนต่อปี ถึงเวลาปีนั้นขาดทุนไม่สามารถจ่ายโบนัสได้ พนักงานสามารถฟ้องร้องให้นายจ้างได้ ดังนั้นให้การจะเขียนอะไรลงไปต้องมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามที่เขียนได้ หรือ หากเขียนไปแล้วทำไม่ได้ตามนั้นจริง ก็ต้องรีบแก้ไขและประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่แก้ไขไปใหม่ตามกฎหมายกำหนดไว้

อาจารย์เต้ย (พรีพฒัน์ กองทอง)

ถึงตรงนี้ หากร้านเพื่อน ๆ ท่านใดมีพนักงานเกิน 10 คนและยังไม่ได้มีการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รีบดำเนินการทันที เพราะเราไม่รู้หรอกว่า เจ้าหน้าที่แรงงานในพื้นที่จะมาเยี่ยมเยียนเราเมื่อไหร่


ดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน


❗️และไม่ว่าเพื่อน ๆ จะเปิดร้านอาหารประเภทไหนหากมีการจ้างงานเกิดขึ้นเพื่อน ๆ จำเป็นต้องมีวิชาในการบริหารพนักงานให้ทำตามระบบที่วางไว้เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้า เพื่อให้ร้านเกิดกำไรอยู่ได้

และที่สำคัญ เมื่อมีการจ้างงานเกิดขึ้นสิ่งที่เพื่อน ๆ ต้องรู้อย่างยิ่งก็คือ “กฎหมายแรงงาน” ผู้ประกอบการร้านอาหารSME จำนวนไม่น้อยกำลังกระทำผิดกฎหมายแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกปรับ ถูกจับ โดยไม่รู้ตัว เพื่อน ๆ ก็อาจเป็นหนึ่งในนั้น


อย่าปล่อยให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาแก้ เพราะค่าของคำว่า “รู้งี้ๆ” มันมีมูลค่าสูงเสมอ


?หลักสูตร People Restaurant Management (PRM)
>วิชาบริหารทีมงานให้ร้านเติบโตแบบเชนเรสเตอร์รอง< รุ่น 2
เราออกแบบเนื้อหาเน้นกลยุทธ์ เทคนิค และวิธีบริหารจัดการพนักงานแบบ 360 องศาเพื่อให้เพื่อน ๆ มีเครื่องมือในการจัดการทุกปัญหาเรื่องแรงงาน
▬▬▬▬▬
?อยากขอร้องให้เพื่อน ๆ มาเรียนรู้เพราะมันสำคัญมากต่อกิจการของเพื่อน ๆ เอง รุ่นนี้เป้นรุ่นสุดท้ายปี จบรุ่นนี้กลางปีหน้าจึงจะมีรุ่นถัดไปและตอนนี้ใกล้เต็มแล้ว เพราะเรารับจำกัด
▬▬▬▬▬
?อบรม 2 วัน 18-19 กันยายน 2562
เวลา 9.00 น.-16.00 น.
 สถานที่อบรม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อัตราค่าหลักสูตร

พิเศษที่สุดเพียง 7,500 บาท/คน เท่านั้น

(จากราคาเต็ม 12,000 บาท)
:
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบจำนวนจำกัด
:
โทร. 0917804724 (คุณโอ๋)
 https://m.me/restaurantbuddy
ID Line : @tf-restaurant

Exit mobile version