ทำไมร้านอาหารควรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบรนด์

ขอข้ามเรื่องความหมายของเครื่องหมายการค้าคืออะไรและข้อกฎหมายไปเลย มาว่ากันถึงประเด็นที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆ ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านเครื่องดื่ม ที่มีเป้าหมายการทำร้านเพื่อธุรกิจ อยากให้ร้านเติบโต ขยายกิจการ หรือพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ ซึ่งอนาคตแฟรนไชส์จะได้รับความนิยมมากขึ้นๆ ร้านที่มีการลงทุนความคิด ลงแรง ลงเงินในการคิดชื่อ ออกแบบโลโก้จนเป็นที่สะดุดตา น่าจดจำ แต่หลายร้านพลาดความสำคัญไปข้อหนึ่ง นั่นคือ ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะหมดสิทธิ์ในแบรนดที่ตัวเองสร้างมา

จดทะเบียน เครื่องหมาย การค้า
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระวังถูกขโมยแบรนด์

ผลที่สามารถส่งมาถึงเพื่อนผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่มได้ หากไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อร้าน โลโก้ที่ออกแบบมาคือ หากอยู่ดีๆ มีคนที่รู้ข้อกฎหมายหรือเผอิญคิดชื่อ ทำโลโก้คล้ายกันไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนหน้าเรา และได้รับอนุญาตให้จดได้ เราจะเสียสิทธิ์ในชื่อ โล้โก้นั่นไปเลย แล้วลองคิดดูว่า หากชื่อ โลโก้ที่เราสร้างมาได้รับการลงทุนปลุกปั้นจนติดตลาดถึงเวลาจะขยายกิจการ หรือ แตกเป็นแฟรนไชส์ แล้วอยู่ๆ ถูกโนตีสจากสำนักงานกฎหมายใดสักแห่งแจ้งมาให้เราห้ามใช้ชื่อ โลโก้ที่เราตั้งใจคิดมาเองเพราะผิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า มันจะเจ็บปวดแค่ไหน ความสำคัญของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าให้นึกถึงกรณี “น้ำตาบัง” กับ “สตาร์บัค” มีเรื่องฟ้องร้องกันวุ่นวาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าเราไม่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้

trademark จะทะเบียน เครื่องหมายการค้า

การขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีอะไรยุ่งยากเลย สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองแต่กว่าจะทราบผลว่า เครื่องหมายการค้าที่เราขอยื่นจดไปนั้นผ่านการอนุมัติหรือไม่ใช้เวลายาวนานมากกว่า 1 ปี และหากมีเป้าหมายขยายกิจการไปต่างประเทศก็ต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ณ ประเทศนั้นๆ ด้วย

 

สถานที่รับแจ้งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สามารถกระทำได้ 5 ช่องทาง ดังนี้

 1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียน ณ กลุ่มบริการตรวจรับคำขอ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 2. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด
 3. ยื่นคำขอโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถึงนายทะเบียน สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่อยู่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 พร้อมแนบเอกสารประกอบคำขอ และชำระค่าธรรมเนียมทางธนาณัติ (สั่งจ่ายนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า)
 4. ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตกรมทรัพย์สินทางปัญญา (www.ipthailand.go.th) ซึ่งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องส่งต้นฉบับคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในอินเตอร์เน็ต โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้
 5. ยื่นผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ำ) ชั้น 4 ทั้งนี้ต้องยื่นพร้อมกับการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในคราวเดียวกัน

 trademark จะทะเบียน เครื่องหมายการค้า

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอยื่นจดเครื่องหมายการค้า

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการอกให้ (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีเป็นบุคคลสัญชาติต่างประเทศ เว้นแต่จะได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจ ตามข้อ 4
 3. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ต้องออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเอกสารหนังสือตั้งตัวแทนหรือมอบอำนาจ ตามข้อ 4 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว ไม่ต้องส่งหนังสือรับรองนิติบุคคลก็ได้
 4. หนังสือตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอำนาจ และบัตรประจำตัวของตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ (สำเนา 1 ฉบับ) ติดอาการแสตมป์ 30 บาทต่อตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ 1 คน
 5. คำขอจดทะเบียน พร้อมติดรูปเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน ขนาด 5×5 เซนติเมตร (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เครื่องหมายจะต้องแสดงด้านกว้าง ด้านยาว และด้านลึก โดยจะแสดงในรูปเดียวกันหรือไม่ก็ได้
 6. คำบรรยายลักษณะกลุ่มของสี ในกรณีขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี (ฉบับจริง 1 ฉบับ) ให้ผู้ขอจดทะเบียนบรรยายอย่างชัดเจนว่ากลุ่มของสีที่ขอจดทะเบียนประกอบด้วยสีใดบ้าง และแต่ละสีจัดวางหรือจัดเรียงอยู่ในลักษณะใด โดยระบุในใบต่อ (แบบ ก.11)
 7. คำพรรณนารูปร่างหรือรูปทรง ในกรณีขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) ผู้ขอจะมีหรือไม่ก็ได้
 8. หนังสือให้ความยินยอมของเจ้าของลายมือชื่อ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นลายมือชื่อ
 9. หนังสือให้ความยินยอมที่จะใช้ภาพบุคคลเป็นเครื่องหมายจากบุคคลนั้น (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีเครื่องหมายที่ขอจดทะบียนเป็นภาพบุคคล/กรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วต้องได้รับความยินยอมจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น(ถ้ามี)
 10. บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ให้ความยินยอม (สำเนา 1 ฉบับ) กรณีเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนเป็นภาพของบุคคล
 11. ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรอง
 12. บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิใช้ และเอกสารหลักฐานหรือคำชี้แจงที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายร่วม (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายร่วม
 13. คำขอถือสิทธิ (แบบ ก.10) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถือสิทธิ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีขอใช้สิทธิย้อนหลังตามมาตรา 28 หรือ 28ทวิ/ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใช้สิทธิย้อนหลังตามมาตรา 28 หรือ 28 ทวิ มาพร้อมกับคำขอใช้สิทธิ (แบบ ก.10) ได้ ผู้ขอสามารถขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยให้ยื่นหนังสือขอผ่อนผัน (แบบ ก.19) มาพร้อมกับคำขอใช้สิทธิ(แบบ ก.10)

 

ขั้นตอนยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

 

เพื่อนๆ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

9eak
9eak
ทดสอบครับ

Related Articles

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles